Dziś jest niedziela, 21.10.2018, imieniny Urszuli, Hilarego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » OSP Kotwasice » Aktualności » Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Malanowie 20 maja 2016

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Malanowie 20 maja 2016

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Malanowie 20 maja 2016

STATUT Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Oddział gminny § 58 a

Władzami oddziału gminnego Związku są:

1) zjazd oddziału gminnego,

2) zarząd oddziału gminnego,

3) prezydium zarządu oddziału gminnego,

4) komisja rewizyjna oddziału gminnego.

XI Zjazd oddziału gminnego

§ 59 

1. Zjazd oddziału gminnego jest najwyższą władzą oddziału gminnego.

2. W zjeździe oddziału gminnego uczestniczą:

1) z głosem decydującym – delegaci członków zwyczajnych Związku,

2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających Związku oraz członkowie ustępujących władz oddziału gminnego i osoby zaproszone. § 60 Do kompetencji zjazdu oddziału gminnego należy:

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału gminnego i komisji rewizyjnej oddziału gminnego oraz udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału gminnego na wniosek komisji rewizyjnej oddziału gminnego,

2) uchwalanie programów działania oddziału gminnego,

3) zatwierdzanie składu zarządu oddziału gminnego,

4) określenie liczby członków komisji rewizyjnej oddziału gminnego oraz jej wybór spośród delegatów (członków zwyczajnych Związku) na zjazd oddziału gminnego,

5) wybór delegatów na zjazd oddziału powiatowego spośród delegatów (członków zwyczajnych Związku) na zjazd oddziału gminnego w liczbie określonej uchwałą zarządu oddziału powiatowego,

6) podejmowanie innych uchwał w sprawach wnoszonych przez władze oddziału gminnego i delegatów,

§ 61

1. Zjazd oddziału gminnego może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Zwyczajny zjazd oddziału gminnego jest zwoływany przez zarząd oddziału gminnego raz na 5 lat.

3. Nadzwyczajny zjazd oddziału gminnego zwołuje zarząd oddziału gminnego:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie komisji rewizyjnej oddziału gminnego,

3) na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku,

4) na żądanie zarządu oddziału powiatowego.

4. Postanowienia § 21 ust. 4 - 6 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio. Zarząd oddziału gminnego i prezydium

§ 62

1. Zarząd oddziału gminnego jest władzą zarządzająco-wykonawczą oddziału gminnego.

2. W skład zarządu oddziału gminnego wchodzą przedstawiciele wszystkich członków zwyczajnych Związku z terenu gminy w liczbie określonej uchwałą zarządu oddziału gminnego, jednak nie mniej niż 7 osób.

Postanowienia §22 ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio. 17 § 63 1. Zarząd oddziału gminnego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 niniejszego statutu, określa liczbę członków prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i komendanta gminnego Związku. 2. Zarząd oddziału gminnego powołuje komisję ds. młodzieży oraz może powoływać inne komisje problemowe oraz zespoły zadaniowe jako jego organy doradcze. § 64 1. Do kompetencji zarządu oddziału gminnego należy: 1) wykonywanie uchwał zjazdu oddziału gminnego oraz zwierzchnich władz Związku, 2) rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego w gminie, 3) uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału zarządu gminnego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania, 4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu oddziału gminnego, 5) ustalanie wysokości składki członkowskiej i sposobu jej podziału, 6) organizowanie i wspieranie OSP, 7) ustalanie liczby delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego, 8) wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału powiatowego i odwoływanie ich, 9) podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu, 10) podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu oddziału gminnego. 2. Do kompetencji prezydium zarządu oddziału gminnego należy: 1) kierowanie bieżącą pracą oddziału gminnego, wykonywanie uchwał zarządu oddziału gminnego oraz uchwał zwierzchnich władz Związku, 2) koordynowanie działalności OSP, 3) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału gminnego oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykonania, 4) inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu, 5) przyznawanie i nadawanie odznak oraz wyróżnień w ramach uprawnień przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego. § 65 Postanowienia § 42 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio. § 66 1. Prezes zarządu oddziału gminnego reprezentuje oddział gminny i zarządza jego majątkiem. 2. Prezes zarządu oddziału gminnego podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu. Prezydium zarządu oddziału gminnego, a w przypadku jego braku zarząd oddziału gminnego może upoważnić prezesa zarządu oddziału gminnego do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań. 3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes zarządu oddziału gminnego może udzielać pełnomocnictw. 18 Komisja rewizyjna oddziału gminnego § 67 1. Komisja rewizyjna oddziału gminnego jest organem kontrolnym oddziału gminnego. 2. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału gminnego wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 3. Postanowienia § 28 ust. 3 i § 30 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio. § 68 Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału gminnego należy: 1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału gminnego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż raz w roku, 2) kontrolowanie opłacania składek członkowskich, 3) składanie zjazdowi oddziału gminnego sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu oddziału gminnego, 4) przedstawianie zarządowi oddziału gminnego uwag i wniosków dotyczących działalności oddziału gminnego.


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności